SimLab Gold Reseller

INFORMACE o zpracování osobních údajů v objednávce

Společnost SOFTconsult spol s r. o. , IČ 63985501, se sídlem Pražská 1279/18, Praha 10, 102 00 (dále jen „Správce“), Vás tímto v souladu s čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, příp. zákona, který jej nahradí (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), informuje o tom, že o Vás shromáždí a zpracuje osobní údaje v rozsahu Vámi poskytnutém, a to pro účely a potřeby jednání o uzavření smlouvy uskutečněného na Váš návrh a následné plnění smlouvy (resp. poskytnutí služby). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány příslušnými zaměstnanci Správce, příp. smluvním zpracovatelem. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným osobám (státním orgánům, soudům, policii, finančním úřadům apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí a zpracovateli.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva podle Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

S ohledem na výše uvedené účely zpracování osobních údajů je jejich poskytnutí povinné (není nutný Váš souhlas), neboť je jejich zpracování nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy uskutečněné na Váš návrh a následné plnění smlouvy (resp. poskytnutí služby) [čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení]. Následkem odmítnutí poskytnutí předmětných osobních údajů by bylo neuzavření smlouvy (resp. neposkytnutí služby).

V souladu s Nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Správce přijal následující opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů: omezený přístup k získaným osobním údajům a jejich technické zabezpečení.

Svá práva vyplývající z Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů můžete uplatnit v sídle Správce.